مقامات شوتوکان ایران پایتخت چاپ

- محسن عبدیزدان : نماینده سازمان ، رئیس کمیته فنی ، آزمون و داوران

- مصطفی عبدیزدان : مشاور و رییس کمیته حقوقی

- مجید عبدیزدان : دبیر سبک

- سعید روانفر : رییس کمیته روابط بین الملل

- حاج محمد شفیعی : رئیس امور اداری و حراست

- سید مجید رضوی : مشاور امور اقتصادی

- جعفر قاسم زاده : مشاور امور اقتصادی

- آرش منجمی : رئیس امور نطارت و بازرسی

- مسعود اعتمادی : رئیس کمیته برگزاری و مسئول اعزام تیم ها

- محمد جواد مسماریان : خزانه دار و امورمالی

- مجتبی اسدی : رئیس کمیته استعدادیابی